Suomi
14.1.2021

Kai­nuu

Oma­Taxi pal­ve­lee Ka­jaa­nis­sa, Sot­ka­mos­sa sekä Vuo­ka­tin alu­eel­la.

Oma­Taxi pal­ve­lee Ka­jaa­nis­sa, Sot­ka­mos­sa sekä Vuo­ka­tin alu­eel­la.

Mikä Oma­Taxi?

Kai­nuun Oma­Taxi on vuon­na 2018 peus­tet­tu pal­ve­le­va tak­siy­ri­tys Kai­nuus­sa. Oma­Taxi kon­sep­tin omis­taa Ka­jaa­nin Tila-au­tot Oy, jol­la on ai­kai­sem­paa tak­si­toi­min­taa Ka­jaa­nis­sa jo yli 20 vuo­den ajan.

Yri­tyk­sel­lä on vah­va ko­ke­mus hen­ki­lö­lii­ken­tees­tä ja ka­lus­toa täl­lä
het­kel­lä noin 40 yk­sik­köä. Ka­lus­tos­ta noin puo­let on tak­se­ja ja lo­put on
eri­kokoi­sia lin­ja-au­to­ja.


Oma­Taxin va­li­koi­mis­ta löy­tyy so­pi­va auto var­mas­ti jo­kai­seen
tar­pee­seen, mat­kus­tit­pa yk­sin tai ryh­män kans­sa ja aina so­pi­vaan hin­taan.

Tak­siem­me pää­toi­min­ta-alu­eem­me on Ka­jaa­nin ja Sot­ka­mon / Vuo­ka­tin alu­eel­la.

Ka­lus­tos­tam­me löy­tyy far­ma­ri­au­to­ja, ti­la­tak­se­ja, V.I.P-au­to­ja sekä
myös es­teet­tö­miä tak­se­ja.


Eri­kois­ka­lus­tos­tam­me löy­tyy aito Hum­mer H2, joka
so­pii hy­vin vaik­ka hää­kul­je­tuk­siin, polt­ta­rei­hin, syn­ty­mä­päi­vä­juh­liin,
elä­köi­ty­mis­juh­liin jne.. Saat­taa­pa tämä Hum­me­ri olla jos­kus ihan nor­maa­lis­sa
tak­si­vuo­ros­sa­kin, eli jos hyvä tuu­ri käy niin pää­set tä­män au­ton kyy­tiin ihan
vain ti­laa­mal­la tak­sin meil­tä.


Kul­jet­ta­jam­me ovat alal­le kou­lu­tet­tu­ja ja pi­däm­me kul­jet­ta­jien
am­mat­ti­tai­toa yllä sään­nöl­li­sel­lä kurs­sit­ta­mi­sel­la.

Tou­ko­kuus­sa 2020 Oma­Taxin kyy­ti­vä­li­tys siir­tyi Tak­si­Hel­sin­gin vä­li­tys­kes­kuk­seen. Tä­män myö­tä Oma­Taxin ti­laus­nu­me­ro muut­tui. Muu­tok­sen myö­tä Oma­Taxin voi ti­la­ta myös Va­lo­pilk­ku sekä 0100 0700 mo­bii­li­so­vel­luk­sil­la.


Oma­Taxin toi­min­ta­pe­ri­aat­tee­na on tar­jo­ta asiak­kail­le laa­du­kas­ta sekä
luo­tet­ta­vaa tak­si­pal­ve­lua kel­lon ym­pä­ri vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Oma­Taxi pal­ve­lee Ka­jaa­nis­sa, Sot­ka­mos­sa sekä Vuo­ka­tin alu­eel­la

Oma­Taxin ti­laat nyt hel­pos­ti nu­me­ros­ta 0100 0700.
Pu­he­lun hin­ta on 2,76 €/puh. + 0,35 €/min (Jo­no­tus on mak­su­ton)

Voit myös ti­la­ta Oma­Taxin kä­te­väs­ti il­mai­sil­la Va­lo­pilk­ku - sekä 0100 0700 - mo­bii­li­so­vel­luk­sil­la.

Oma­Taxil­la saat luo­tet­ta­vaa ja no­pe­aa tak­si­pal­ve­lua 24/7 vuo­den jo­kai­se­na päi­vä­nä.

Ter­ve­tu­loa meil­le pal­vel­ta­vak­si!

Klik­kaa si­vuil­le Oma­taxi

https://www.oma­taxi.fi/

Suomi
Suomi Digilehti

Suomi Digilehti

Tervetuloa Suomi suomidigilehti.fi

Digilehti-Uutiskirje sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

SuomiDigilehti.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja.

 Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

SuomiDigilehti.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi